تاییدیه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان

گواهی تاییدیه دستگاه

مجوز واحد فناوری

جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

گواهینامه ثبت اختراع

گواهینامه کالیبراسیون

گواهی حضور در نمایشگاه علم تا عمل /۱۳۹۱

دومین جشنواره علم تا عمل

شرکت در نمایشگاه تخصصی شرکتهای دانش بنیان

حضور در پنجمین نمایشگاه علم تا عمل

بالا