تقدیرنامه مرکز رشد

لوح سپاس بنیاد ملی نخبگان

تقدیرنامه پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

گروه کار نمونه استانی

لوح سپاس پارک علم و فناوری یزد

گواهی فناور برتر پارک علم و فناوری سمنان

بالا